La nostra intervenció al Ple municipal del 30 de novembre de 2020

El passat dilluns dia 30 de novembre va tenir lloc a l'Ajuntament de la Garriga el Ple municipal on, entre d'altres qüestions, s'hi va aprovar el Pressupost municipal per a l'any 2021. Tot seguit, reproduïm la nostra intervenció a l'esmentat plenari

0

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2020.

Res a dir.

2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 13 de novembre de 2020.

Res a dir.

3. Donar compte al Ple de les resolucions d’alcaldia i acords de la JGL des del dia 19 d’octubre al dia 22 de novembre de 2020.

4. Donar compte el Ple del Pla anual de control financer (PACF) modificat de l’exercici 2020.

5. Aprovació de l’autorització de compatibilitat al personal municipal, Sr. MCS.

Res a dir, hi votarem a favor.

6. Aprovació de l’inici de l’expedient pel restabliment de l’equilibri econòmic i financer de la Concessió de serveis per la gestió de l’escola bressol, com a conseqüència del tancament de les instal·lacions durant l’estat d’alarma decretat pel COVID-19.

Abstenció.

En aquest punt núm. 6 i en els dos següents que tracten de l’aprovació inicial pel restabliment de l’equlibri econòmic financer de diverses prestacions de servei (escola bressol, aparcament i piscina) es fonamenten en el Reial Decret 8/2020 de mesures urgents extraordinàries i esmenta que es pot fer mitjançant l’ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim del 15% o mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte.

Tal i com es va preguntar verbalment a la comissió informativa de la setmana passada, voldríem que asseguressin i confirmessin que, tot i que les prestacions de servei tenen una naturalesa diferent i cadascuna es regeix pel seu respectiu plec de clàusules, s’apliquessin les mateixes condicions per aquest restabliment i, per tant, tinguessin totes tres concessionàries el mateix tractament per part de l’ajuntament i, si s’opta per l’increment d’ingressos, aquest no es traslladi a l’usuari.

7. Aprovació de l’inici de l’expedient pel restabliment de l’equilibri econòmic i financer de la concessió del servei de gestió de les zones d’aparcament regulat del municipi com a conseqüència de la suspensió del contracte durant l’estat d’alarma decretat pel COVID-19.

Res a dir, votarem abstenció.

8. Aprovació de l’inici de l’expedient pel restabliment de l’equilibri econòmic i financer de la concessió de serveis per la gestió de les piscines municipals de la Garriga com a conseqüència del tancament de les instal·lacions durant l’estat d’alarma decretat pel COVID-19.

Res a dir, votarem abstenció.

9. Aprovació de l’adjudicació de contracte i disposició de la despesa del contracte de subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió per l’Ajuntament de la Garriga.

Votarem abstenció.

Tal i com ens vau informar en la comissió informativa, afirmeu que és més econòmic que l’ajuntament liciti el subministrament d’energia elèctrica de baixa tensió per lots que ho faci una central de compres, com la de l’ACM, on l’ajuntament s’estalviaria el procediment de licitació i només s’hauria d’adherir a l’acord marc. Per a la vostra informació 677 ajuntaments dels 947 de Catalunya estan adherits al contracte de subministrament elèctric, a més de 32 Consells comarcals, 3 diputacions i 214 ens depenents del sector públic local, per tant, un total de 926 ens del món local.

Us demanem que ens informeu de l’estudi tècnic comparatiu entre l’adhesió a una central de compres i la licitació directa de l’ajuntament, per lots. Trobem estrany que si majoritàriament els ajuntaments de Catalunya estan adherits a la central de compres, pel subministrament d’energia de baixa tensió, des de l’Ajuntament de la Garriga es descarti aquesta possibilitat, per antieconòmica.

10. Aprovació de la pròrroga de la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua.

A nosaltres no ens agrada gens, haver de prorrogar aquest servei, quan era perfectament evitable.

Una concessió de 30 anys de durada, facilitava poder preveure, debatre i consensuar quina continuïtat se li havia de donar a aquest servei al nostre municipi.

Entenem que la prorroga de 18 mesos que es porta a aprovació s’ajusta a la llei, però políticament hi estem en desacord, perquè el govern compta amb una comissió específica de la qual no n’ha fet pràcticament us durant l’any i mig que estan al capdavant.

Estem parlant d’un bé essencial que, en cap cas, no pot ser tractat amb presses ni tapant forats, cal de manera urgent començar-ho a treballar en la comissió pertinent i evitar de totes totes una segona prorroga. Tenim 18 mesos per endavant, però el govern ja ha tingut 18 mesos per activar, estudiar i decidir en el marc de la comissió específica, i què ha fet?

Reitero: hem d’evitar una segona pròrroga i concretar i decidir la gestió més adient i eficient per les garriguenques i garriguencs, del servei municipal d’abastament de l’aigua.

Per tot el que hem exposat, nosaltres ens abstindrem.

11. Aprovació de la primera pròrroga del servei de manteniment del verd urbà de la Garriga.

Res a dir, hi votarem a favor.

12. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. T06, reguladora de la taxa per llicència o comprovació d’activitats.

Nosaltres votarem en contra d’aquesta ordenança, tal i com vàrem votar les altres en l’anterior Ple d’octubre.

Aquesta ordenança és la que s’ha vist incrementada més significativament. Hem analitzat la documentació, i els estudis de costos, davant l’increment d’aquests, i tot i les explicacions que ens han donat, no ens convenç ni trobem justificat alguns d’aquests increments.

Agrairem, ni que sigui amb posterioritat a la celebració d’aquest Ple, que ens facin arribar l’estudi comparatiu, és a dir, l’estudi de costos de la taxa vigent per comparar-la amb  l’estudi de costos que pretenen aprovar. I, per últim, el número previst de cadascun dels tràmits administratius que comporten aquesta taxa, per conèixer el desglossament dels ingressos que han previst que s’obtindran d’aquesta taxa.

En la majoria de tràmits, veiem més un afany recaptatori que no pas el de justificar la tramitació.

Creiem que amb aquest augment abusiu, el que provocaran, és que obres menors o assabentats d’obres, entre d’altres, que fins ara hi donaven resposta, molts d’ells intentin evitar iniciar la tramitació.

13. Expedient d’aprovació del pressupost municipal general consolidat corresponent a l’exercici econòmic del 2021, que comprèn l’Ajuntament de la Garriga i l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, juntament amb la plantilla de personal.

Vagi per endavant que el nostre sentit del vot serà negatiu a la proposta del pressupost municipal 2021 que vostès ens presenten avui.

Aquest any, podem celebrar que totes les propostes que hem fet, sembla ser, que segons el govern, ja s’han iniciat o estan apunt de fer-ho. Quina casualitat… és una llàstima que no ho veiem reflectit en el pressupost, i potser caldria invertir també en comunicació per tal que la ciutadania en resti assabentada.

No els donem suport a aquest pressupost pel 2021, perquè que no incorpora cap element que deixi entreveure un poble amb visió de futur. És a dir, és un pressupost continuista, destinat a cobrir el dia a dia, que el nostre entendre segueix la tònica existent sense cap variació. Un pressupost que no il·lusiona.

Si un s’atura a revisar les inversions previstes (Cap. 6), no hi trobem cap projecte engrescador. 2 M d’euros dedicats al manteniment i adequació de les instal·lacions i via pública actual: clavegueram, coberta de Can Noguera, xarxa d’aigua i els diners que la ciutadania va adjudicar en els pressupostos participatius. Totes aquestes grans inversions, efectivament, milloraran la xarxa de serveis i instal·lacions, però trobem a faltar projectes per la Garriga a llarg termini.

Parlant de projectes importants de poble, veiem que en el tema del tanatori, no hem avançat respecte a l’any passat, quan és una proposta que pràcticament tots els grups municipals, portàvem al programa electoral i que generaria un consens. Tampoc hem vist res significatiu en referència als 54 habitatges socials en el pressupost, però tot sembla indicar que, d’aquí a pocs dies, ens donaran la sorpresa que aquests habitatges seran una realitat el proper any. Per cert, encara estem buscant aquests diners al pressupost.

Alhora, trobem a faltar un projecte per enllaçar el centre a la zona esportiva i una aposta decidida pel sector primari. En fi, projectes que generarien un consens de poble i de la resta de grups municipals, però que han estat incapaços d’iniciar, ni que fos amb un primer disseny.

Evidentment, tenim una visió de la Garriga del futur una mica diferent, vostès governen i per tant decideixen. Ara bé, si com vostès ens han indicat, molts d’aquests projectes ja estan en marxa, ens creiem amb el dret, com a membres del consistori que som, a demanar alguna cosa més que paraules i que mostrin a l’oposició documentació fefaent de que això és cert. Demanem còpia de la incoació dels tots els expedients iniciats de les nostres propostes que ens comuniquen que ja s’han iniciat o que estan a punt, a punt….

Hem observat que per primera vegada han dotat el fons de contingència del capítol 5 amb 200.000 euros. Primer era per la RLT i ara, de cop i volta, es reassigna. En qualsevol cas, les diferents partides que hem detectat que aniran a ajudes directes a la COVID-19, no ens ha semblat que estiguin especialment dotades ni previstes. Tal i com ens estan advertint, les autoritats sanitàries, ja podem comptar que el primer trimestre del 2021 no serà gaire diferent del què actualment estem vivint o, fins i tot, pitjor.

Molt ens temem que l’any vinent serà un no parar de modificacions de crèdit precisament  per aquesta manca de previsió sobre les possibles afectacions de la pandèmia. Els recordem l’episodi recent que ha necessitat un Ple extraordinari d’ajuts pel món de la restauració, inicialment de 43.000 € (com bé va demanar el PSC a la seva moció) i que ara s’ha multiplicat com els pans i els peixos fins a 115.000 €. Estem contentes per les ajudes que rebran els nostres conciutadans afectats per aquesta situació, entenem que la gestió d’aquestes ajudes no es fàcil, i més tal i com ens va dir la Sra. Catalan, que estan saturats de feina. Possiblement, si haguessin comptat amb l’oposició des del primer moment, s’hagués trobat abans una bona entesa, pel bé de les persones i els sectors perjudicats, que nosaltres entenem que és la voluntat dels 17 representants de la ciutadania que estem aquí reunits.

Un altre tema important a destacar és el referent al PEF. Tot i que enguany es suspendran les mesures fiscals dels anys 2020 i 2021 pels ens locals, i es poden estalviar haver d’aplicar mesures especifiques i coercitives per complir-ho, creiem que hauria d’esser una prioritat i model de bona gestió intentar complir amb el PEF i no haver-nos de trobar hipotecats els propers anys. Però, com bé saben, el que no s’ha suspès és l’estabilitat pressupostària, de l’avaluació d’aquest objectiu segons l’informe d’intervenció, que sí que és d’obligat compliment, es dedueix que l’Ajuntament de La Garriga té una necessitat de finançament de quasi 1.250.000 € (1.249.889,36 €, concretament).

Sabem que la seva resposta serà que, en aquesta situació, això és impossible, com impossible era preparar unes bases més equitatives per l’ordre d’ajudes del darrer Ple extraordinari, poc temps, situació complicada, excés de feina… si gestionessin tant bé com parlen, aquest municipi seria capdavanter en la seva demarcació.

Hem de tenir present, tal i com ens han informat, que el romanent d’enguany serà menor, d’uns 500.000 € en comparació a altres anys i, estudiant el pressuposts, veiem que ja l’assignen a despesa corrent, com han fet en altres ocasions. Per tant, la incorporació d’aquests diners ens donarà menys marge de maniobra que altres anys.

Si anem al detall del pressupost, per començar, passem d’un pressupost de 23 M d’€ del 2020 a 20 M d’€ al 2021. 3 milions d’euros menys a disposició de la ciutadania.

Tal com ens recorda sovint el Sr. Marco, el seu model de pressupost seria dotant les partides amb el valor real, i veiem, una vegada més que tornen a comptar amb el romanent, ja que gairebé totes les partides de subministraments, neteja entre altres, estan per sota del seu valor real. En aquest pressupost s’està incomplint una obligació legal molt clara, s’està ometent el crèdit necessari pel compliment d’algunes obligacions exigibles de la corporació, i això, com sabeu perfectament, és causa legal de reclamació del pressupost.

No anem bé… i seria interessant, tot i no saber el valor del romanent, que ens diguessin en quins projectes tenen previst invertir aquests diners. Però ara no ens respongueu amb el llistat del document que forma part de l’expedient del pressupost. Aquest llistat d’inversions puja més de 2.100.000 € amb actuacions de manteniment i arranjament i, només amb dues partides de 200.000 €, una de pressupostos participatius i l’altra de renovació de la xarxa de l’aigua, una partida de 150.000 € per actuacions de conservació del cementiri, i una partida de 120.000 € per la coberta de Can Noguera. Aquestes són totes les inversions del proper 2021? De debò?

Com hem dit al principi, exposem algunes de les propostes que Junts x la Garriga ha fet arribar al govern, per tal de fer-les extensives i que la ciutadania en sigui coneixedora de les quals, segons el govern, ja estan iniciades o a punt de fer-ho. Veurem…

Iniciar el projecte de construcció del tanatori, per tal que els nostres avis i familiars puguin tenir un lloc digne on acomiadar-se i acompanyar als familiars.

Fons de contingència de 25.000 € per comprar material sanitari (PCR, mascaretes…), amb l’objectiu que sigui un veritable fons de contingència de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, no un calaix de sastre.

Destinar 200.000 € a la reactivació econòmica, dinamització comercial, millora digital de les empreses i suport a les empreses dedicades a les activitats extraescolars, amb campanyes de promoció de ciutat i comerç de proximitat:

  • Amb la creació d’una plataforma “T’ho portem a casa”.
  • Formació en eines tecnològiques als comerços que ho necessitin.
  • Vals de 5 o 10 euros per gastar en restauració, comerços, cultura…
  • Publicitar eficientment el servei d’ocupació de com informen i tramiten d’ajuts, tant a les persones físiques com a les petites empreses. Promoure el servei d’ocupació perquè sigui més eficient i eficaç i, si cal, dotar-lo de més personal.
  • Condonació de la taxa per publicitat a Radio Silenci, als petits comerços, restauració, centres d’estètica, entitats esportives, cultura…
  • Promoure projectes culturals online.
  • Fomentar l’esport a casa, la pràctica d’activitat física i hàbits saludables online.
  • Ampliar l’atenció a serveis socials i les ajudes d’emergència.

Nosaltres, acostumats a que no es considerin les nostres propostes, aquest any no entrarem a discutir el detall de les diferents aplicacions pressupostàries. Sí que les hem estudiat i hem preguntat els dubtes que teníem, però no estem disposats a perdre el temps en un estira i arronsa en cada aplicació pressupostaria, ja que avui aprovaran els pressupostos segurament sense consens; avui, aquest consens en l’aprovació del pressupost municipal de l’any 2021, el govern no el deu considerar ni rellevant ni necessari.

Des de Junts per la Garriga, reiterem, com ja diem en el nostre programa electoral, el compromís amb els ciutadans, una aposta per polítiques que afavoreixen la promoció econòmica del teixit industrial i empresarial del nostre municipi i instem al govern municipal a fer el mateix. I enguany, especialment, un suport als sectors més afectats per la COVID-19.

14. Aprovació del Manifest del Dia Internacional contra les violències masclistes: “Invisibles?”

Junts per la Garriga, com no pot ser d’una altra manera, se suma al manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Durant el que portem d’any, 11 dones han mort assassinades a Catalunya pel fet de ser dones. El confinament ha accentuat els casos de violències masclistes i cal un compromís unitari de la societat i les administracions per garantir la vida digna de les dones i les nenes.

Sumant-nos a aquest manifest pretenem fer costat a les víctimes, apel·lar als homes a no ser còmplices d’aquesta xacra i, a més, fer arribar un missatge clar i contundent als agressors: no hi haurà espai per a la impunitat. Des de Junts, així, es referma el compromís per eliminar des de l’arrel les violències masclistes.

Cal posar l’accent en visibilitzar les llums i ombres existents, així com els reptes de futur que hi ha pendents per tal d’assolir serveis i espais de qualitat, sense fissures, on no hi tingui cabuda cap mena de violència masclista ni de gènere, sense qüestionaments ni matisos.

En aquest sentit, valorem la política de l’àrea d’igualtat i les accions promogudes per l’Ajuntament de la Garriga i creiem que el 25 de novembre és una magnífica oportunitat per a fer-nos veure i escoltar.

Tots plegats, homes i dones, hem d’unir esforços per aconseguir acabar amb un fet que mai no hauria d’haver existit, la violència masclista.

Junts aconseguirem més conscienciació, més recursos, més prevenció, més professionals especialitzats i, sobretot, avançar en la construcció d’un model d’abordatge de les violències sexuals.

15. Moció que presenta el grup municipal d’ERC+Acord-AM de rebuig a la invasió de competències que suposa la llei espanyola de bombers.

Primer de tot, volem aprofitar l’avinentesa per agrair la feina del cos de bombers i voluntaris en l’exercici del seu servei a la població, que sovint l’han de fer en condicions extremes i amb mitjans escassos.

Aquesta nova llei estatal planteja un marc comú per a tots els cossos de bombers del territori espanyol i suposa una clara invasió de competències, tan autonòmiques com locals.

El cos de bombers de Catalunya existeix des de l’any 1982 i d’aleshores ençà ha desenvolupat competències exclusives en la prevenció d’incendis i de protecció civil amb l’establiment d’un model català, propi, mixte i d’empresa. I, sobretot, tal i com han demostrat reiteradament, efectiu.

Amb aquesta nova llei centralitzadora totes aquestes competències poden desaparèixer i un exemple rellevant és la figura del bomber voluntari, tan arrelat al nostre municipi i a tot Catalunya.

Així doncs, la nova llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament, pretén regular la situació dels bombers arreu de l’estat sense tenir en compte la realitat dels bombers de la Generalitat i, com ja hem dit anteriorment, suposa una invasió de competències. A més, Catalunya ja disposa d’una llei pròpia i té competència exclusiva en matèria de Protecció Civil.

Creiem fermament que aquesta nova llei de l’Estat és del tot improcedent i innecessària, per la qual cosa, a banda de denunciar-ho públicament, donarem suport a aquesta moció que presenten els companys d’ERC, votant-la favorablement.

16. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT a favor d’impedir una eventual pròrroga del contracte de subministrament de l’abastament d’aigua potable domiciliari.

Nosaltres ja hem manifestat el nostre parer en el punt tractat anteriorment i, com hem explicat abans, jurídicament no ho podem rebatre, ja que, com diu la moció, la pròrroga tàcita no és possible.

Però sí que volem manifestar el nostre desacord amb la manca de previsió de treball, com hem dit anteriorment. Hem tingut temps més que suficient per treballar amb rigorositat, amb debat i amb el consens necessari per determinar el model de subministrament de l’aigua que volem pel nostre municipi. I heu desaprofitat aquests darrers 18 mesos de govern.

Sense voler allargar-nos més, el nostre vot serà l’abstenció.

17. Moció que presenten els grups municipals de la CUP-AMUNT, PSC-CP i JUNTS x la Garriga pel desdoblament i la millora de la línia R3

Per a nosaltres és necessari i urgent l’actualització i el desdoblament de la línia R3 de Rodalies, no només per la Garriga, sinó per totes les comarques on presta servei, un servei del tot deficitari. La línia R3 és molt poc competitiva per la lentitud del trajecte, perquè no existeixen intercanvis modals que permetin connectar-la amb altres transports, tampoc no hi ha coordinació horària amb línies franceses que permeti l’enllaç amb poblacions de la Catalunya Nord i, finalment, no és competitiva perquè és de via única.

La R3 no tan sols és una connexió amb Barcelona, és molt més que això, ja que és un element cohesionador i vertebrador de les comarques centrals de Catalunya i el seu desdoblament és una necessitat inajornable per a millorar el dia a dia de la ciutadania, per a reforçar el teixit productiu fent-lo més competitiu i per a reduir l’impacte ambiental.

Considerem que el transport públic és un dret que cal garantir a tota la societat i ja és hora que s’inverteixi en aquesta infraestructura perquè sigui accessible per a tothom.

Creiem que és important i necessari que mocions com aquesta es puguin treballar conjuntament, tant amb els diferents grups municipals com amb entitats, com l’associació “Perquè no ens fotin el tren”, que vetllen incansablement pel transport públic i reivindiquen una R3 eficient i adaptada als nostres temps.

18. Precs i preguntes dels grups municipals al ple ordinari de 30 de novembre de 2020.

Ens sap molt greu, el recent desenllaç d’aquesta RLT. Creiem que no és de rebut, les formes que ha tingut el govern a l’hora de comunicar les decisions al comitè, als treballadors i els grups de l’oposició.

Considerem una falta de respecte i consideració envers la ingent feina que s’ha dut a terme, durant anys i amb molta dedicació per part del comitè i tècnics de la casa, com perquè amb una decisió tant important com la d’ajornar la implementació de la RLT, es comuniqui amb una simple trucada i sense cap tipus de debat.

Alhora, els grups de l’oposició encara esperem rebre la documentació corresponent per part del govern. Divendres passat, el comitè ens va fer arribar la seva proposta, però necessitem tota la documentació per poder treballar i fer-ne la valoració pertinent.

Pots escoltar el Ple municipal, sencer, al següent enllaç de Ràdio Silenci

Junts per la Garriga

Article anteriorNeix el moviment veïnal ‘100×100 La Garriga’
Article següentLa Garriga, la teva millor botiga
Treballem pel nostre poble. #LlibertatPresosPoliticsiExiliats

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.