La Garriga Digital

Ordre del dia del Ple municipal de febrer de 2017

Ajuntament

El proper dimecres dia 22 de febrer de 2017, a les 19 h, tindrà lloc un nou Ple municipal a la Garriga, com sempre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb la presència dels representants de tots els grups polítics del poble. La sessió es podrà seguir en directe a través de l’emissora local Ràdio Silenci (107.4 de la FM). Aquest n’és l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta núm. 93 corresponent al Ple ordinari de 25 de gener de 2017.

2. Despatx d’ofici.

3. Aprovació de l’actualització de les tarifes del servei municipal de taxi per a l’exercici 2017.

4. Aprovació de l’establiment del servei públic de gestió dels casals infantils (d’estiu i Nadal).

5. Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic de desenvolupament per a l’ordenació volumètrica de l’Asil Hospital.

6. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat crèdit extraordinari.

7. Aprovació de l’acord de la delegació i revocació parcial de funcions en la Diputació de Barcelona mitjançant el seu Organisme Autònom de Gestió Tributària.

8. Aprovació del calendari fiscal de la tarifa tercera, relativa al mercat setmanal no sedentari dels dissabtes.

9. Aprovació expedient de baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats.

10. Donar compte dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 31 de desembre de 2016.

11. Donar compte execució pressupost exercici 2016, quart trimestre

12. Informes de l’alcaldia

13. Mocions.

14. Precs i preguntes.

Exit mobile version