La Garriga Digital

Ordre del dia del Ple municipal de la Garriga del mes d’abril

thumb Ple Municipal maig 2014

A continuació reproduïm l’ordre del dia del ple ordinari de l’Ajuntament de la Garriga, que tindrà lloc el proper dimecres 29 d’abril a les 19h, a la Sala de Plens del Consistori.

1 Aprovació acta sessió anterior.

2 Despatx d’Ofici.

3 Autorització de compatibilitat laboral d’un professor de l’EMM.

4 Aprovació inicial de la modificació de Pla General; Asil Hospital

5 Aprovació inicial de la modificació de Pla General; Casino de Figaró al paratge de Gallicant.

6 Aprovació de la modificació del conveni amb l’ajuntament de Figaró per la prestació de serveis urbans.

7 Aprovació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts per pal·liar els efectes de les ventades produïdes el passat 9 de desembre de 2014

8 Aprovació inicial de la modificació del contracte de recollida d’escombraries.

9 Aprovació del nou conveni amb la Fundació Universitària Martí l’Humà.

10 Aprovació de la devolució de la garantia definitiva dipositada per l’empresa SUARA, concessionària del contracte de gestió del servei públic d’escola Bressol Municipal.

11 Adjudicació del contracte de gestió de serveis públics mitjançant concessió administrativa de les piscines municipals de la Garriga.

12 Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2015.10, modalitat crèdit extraordinari i transferències de crèdit.

13 Ratificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018.

14 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost vigent a 31 de març de 2015.

15 Donar compte d l’acompliment de la llei de morositat 15/2010 i del càlcul del Període Mitjà de Pagament en aplicació del RD635/2014 PMP.

16 Adhesió al Manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de Suport a als familiars dels 43 estudiants de l’Escola Normal Rural d’Ayotzinapa, desapareguts el passat 27 de setembre de 2014.

17 Mocions.

18 Precs i Preguntes.

Exit mobile version