Crònica del Ple Extraordinari del 6 de juliol

0
ple_juny_2011

El dimecres 6 de juliol a les set de la tarda es va celebrar un Ple Extraordinari a l’Ajuntament, amb motiu dels nomenaments corresponents a la nova legislatura. El ple va transcórrer en un ambient de cordialitat, amb la majoria de votacions aprovades per unanimitat dels disset regidors i amb la presència de nombrosos regidors de l’anterior legislatura entre el públic assistent.

L’Alcaldessa va iniciar el Ple recalcant aquesta presència al públic i saludant als regidors, tan als nous com als que repeteixen de l’anterior legislatura, i va donar pas al primer punt de l’ordre del dia.

1.- Donació de compte del decret de data 14/6/11, de nomenament dels tinents d’alcalde.

Budó va donar compte als regidors del nomenament de tres tinents d’alcalde: Jordi-Eduard Perales, Vicens Guiu i Fàbrega i Joan Esteban i Sans, el primer de la llista d’Acord i els altres dos corresponents a CiU.

2.- Donació de compte del decret d’alcaldia de 14/6/11, de designació de membres de la Junta de Govern Local, i delegació a la Junta de Govern Local d’atribucions d’alcaldia.

L’Alcaldessa va explicar que, tal i com es va informar als portaveus de tots els grups polítics, la intenció de l’Ajuntament és continuar la tasca de l’anterior legislatura, amb una composició de la Junta que es manté. Es tracta de l’Alcaldessa, els tres tinents d’alcalde, i un membre de l’oposició. Seguidament, Budó va convidar als membres de l’oposició a triar el seu representant.

Pep Oliveras, de Solidaritat Catalana per la Independència, va agrair a l’Alcaldessa el fet de comptar amb l’oposició per a la junta de govern i va explicar que l’oposició ha decidit repartir la presència entre els quatre grups que la formen. Aquest repartiment es farà de forma proporcional al número de vots de cadascuna, començant la participació a la Junta amb el grup menys votat. Així, el PP serà el primer que hi exerceixi vot, durant sis mesos, seguit d’ICV i PSC, que hi seran un any cadascun. Solidaritat hi serà en darrer lloc durant un any i mig.

Neus Bulbena es va alegrar, també, de la presència de l’oposició a la Junta. Segons Bulbena, el PSC creu en aquesta mesura i agraeix que es mantingui de l’anterior legislatura. Segons Bulbena, “el PSC té la voluntat de participar a la Junta malgrat no sempre tenir-hi vot”, i vol ser tingut en compte. Israel Molinero, per ICV, es va manifestar en el mateix sentit.

3.- Donació de compte del decret de data 15/6/11, de designació de delegacions sectorials.

En aquest punt es va donar compte de l’organització de tasques al govern municipal, distribuïdes d’aquesta manera:

Alcaldia: Meritxell Budó i Pla

 • Governació: Meritxell Budó i Pla
 • Seguretat ciutadana: Meritxell Budó i Pla

Àrea de serveis a les persones: Jordi Eduard Perales i Giménez (Primer Tinent d’Alcalde)

 • Ensenyament i salut: Albert Jiménez i Romeguera
 • Cultura, patrimoni i identitat: Albert Benzekry i Arimon
 • Esports: Joan Esteban i Sans
 • Dinamització cultural, joventut, lleure i participació: Maria del Mar Canet i Baños
 • Acció social, cooperació i polítiques d’igualtat: Júlia Grau i Gil

Àrea d’hisenda, promoció i desenvolupament econòmic: Vicenç Guiu i Fàbregas (Segon Tinent d’Alcalde)

 • Hisenda: Josep Maria Torres i Ardèvol
 • Serveis interns (RRHH) i societat del coneixement: Jordi Eduard Perales i Giménez
 • Promoció i desenvolupament econòmic, comerç, indústria, treball, ocupació i turisme: Vicenç Guiu i Fàbregas

Àrea de territori i sostenibilitat: Joan Esteban i Sans (Tercer Tinent d’Alcalde)

 • Urbanisme, medi ambient i habitatge: Neus Marrodan i Torrents
 • Via Pública: Joan Esteban i Sans

Un cop detallats els nomenaments, Neus Bulbena es va dirigir a l’Alcaldessa per a preguntar-li “què entén” per governació, i per la diferència entre cultura i dinamització cultural. Budó va respondre-li explicant que governació es considera tota la tasca relativa a la protecció civil, incloent des de la policia local fins les associacions de defensa forestal. També va explicar que la diferència entre la àrea de Cultura i la de Dinamització Cultural s’explicarà un cop estigui preparat el Pla de Govern per a aquesta legislatura.

4.- Donació de compte del decret de data 23/6/11, de modificació de la designació de delegacions genèriques.

Budó va explicar que aquest punt es refereix a la delegació de competències als regidors pertinents en algunes matèries, per tal que puguin resoldre temes directament sense passar per la Junta de Govern. També va detallar que aquests actes mai comporten compensacions econòmiques. Si les comporten és necessari que passin per la Junta de Govern.

Tan Solidaritat com el PSC i el PP es varen manifestar a favor d’aquesta mesura, en tant que agilitza el funcionament de l’Ajuntament, però Neus Bulbena va sol·licitar a l’Alcaldessa que li expliqués com s’informaria d’aquestes gestions a la Junta de Govern perquè en tinguessin constància. Budó va explicar que les regidories farien informes mensuals al respecte per a tots els grups polítics de l’Ajuntament.

5.- Aprovació règim de sessions del Ple de l’Ajuntament.

En aquest punt es va aprovar el calendari de sessions del plenari de l’Ajuntament. Sense major incidència i només amb la sol·licitud de l’oposició de que si es fa qualsevol canvi s’avisi amb l’antelació pertinent. El punt es va aprovar per unanimitat.

6.- Constitució dels Grups Municipals i designació dels Portaveus.

En aquest punt els grup del plenari, ja constituïts, varen designar els seus portaveus i portaveus suplents. La distribució queda així:

Grup municipal          Portaveu titular                                Portaveu suplent

CIU                             Sr. Joan Esteban i Sans                       Sr. Vicenç Guiu i Fàbregas

Acord                          Sr. Jordi Eduard Perales i Giménez      Sr. Albert Benzekry i Arimón

S.I.                              Sr. Josep Oliveras i Cuquet                  Sr. Sergi Serrano i Muniesa

PSC                             Sra. M. Neus Bulbena i Burdó              Sr. Joan Bou i Bosch

ICVEA                        Sr. Israel Molinero i Blanco                  Sr. Martí Porter i Huerre

PP                               Sr. Rafael Puig i Gómez

El punt va ser aprovat per unanimitat.

7.- Composició de la Comissió Especial de Comptes.

L’Alcaldessa va detallar les característiques de la Comissió, que informa sobre els comptes de l’Ajuntament. Cadascun dels grups proposaren els següents representants: CiU proposà Meritxell Budó, en qualitat de presidenta, i Josep Maria Torres; Acord a Jordi Eduard Perales; el PP a Rafael Puig; SI a Sergi Serrano; el PSC a Joan Bou; i, en darrer lloc, ICV a Israel Molinero. El punt es va aprovar de nou per unanimitat.

8.- Creació de la Junta de Portaveus.

La composició de Junta de Portaveus, integrada pels caps de grup designats anteriorment, es va aprovar per unanimitat i sense més intervencions.

9.- Nomenament de representants de l’Ajuntament a diferents òrgans col·legiats.

Es proposaren els representants de l’Ajuntament als diferents òrgans i comissions supramunicipals a les que participa de la següent manera:

quadre_1

 quadre_2

Israel Molinero va demanar que la comissió de Territori i sostenibilitat es justifiqués en la seva fusió de diverses comissions que feien aquestes tasques en l’anterior legislatura. L’Alcaldessa li va explicar que aquesta decisió es deu a l’organigrama, en tant que tres tinences d’alcaldia comporten tres grans àrees de funcionament per a l’Ajuntament. Donat que les comissions afectades formaven part d’una sola àrea, es va decidir unir-les amb representació dels regidors i el tinent d’alcalde de l’àrea per a millorar la funcionalitat i facilitat de concertar reunions. Fet aquest aclariment, es va aprovar el punt per unanimitat.

10.- Assignació de drets econòmics dels regidors i alcalde per al mandat corporatiu  municipal del període 2011-2015.

Es va establir en aquest punt les retribucions següents: Meritxell Budó amb dedicació plena, amb una retribució de 50.600 €; Joan Esteban, Albert Benzekry i Neus Marrodan, amb dedicació parcial, 18.095 €. Alhora, també es van establir una sèrie de retribucions per als regidors sense dedicació: assistència al Ple de l’Ajuntament: 166,25  €; assistència a les Juntes de Govern Local: 28,50 €; assistència a la Comissió Especial de Comptes: 28,50 €; assistència a la Junta de Portaveus: 28,50 €; i assistència a comissions polítiques i òrgans col·legiats: 28,50 €.

Budó va explicar que no es modifiquen els sous dels càrrecs electes i que es manté la retallada que es va fer la anterior legislatura d’un 5% als sous dels funcionaris i els corresponents a les retribucions rebudes per assistència Juntes de Govern, comissions, òrgans col·legiats, etc. L’Alcaldessa va destacar que les retribucions de la Garriga estan per sota de la mitjana dels municipis de Catalunya.

Pep Oliveras va intervenir declarant que a SI estaven “sorpresos” pel número de llocs on hi ha retribucions. Celebraren, no obstant, que no s’hagin incrementat els sous. També va declarar que el seu grup no votaria a favor donada aquesta sorpresa i va explicar que volen estudiar si és moment de mantenir aquestes xifres.

Bulbena i Molinero varen felicitar el fet de mantenir els sous als nivells dels de l’anterior legislatura, amb l’anterior alcaldessa declarant que “no s’entendria fer modificacions” i Molinero que “a vegades hi ha desequilibri en els sous a aquesta societat, no només amb els polítics, sinó també els funcionaris, però ens trobem en un moment de contenció i en aquest sentit sobre aquest cas estarem vigilants”. El punt es va aprovar amb 15 vots a favor i l’abstenció de SI.

11.- Assignació d’aportacions econòmiques als grups polítics municipals per a la legislatura 2011-2015

Es varen establir unes retribucions mensuals als grups de 231,34 € fixos mensuals, més 66,10 € per membre. Budó va recordar que les aportacions es mantenen en els seus valors, que foren congelats fa vora 10 anys.

Oliveras, de nou, es va declarar sorprès, dient que “amb la que està caient hem de predicar amb l’exemple”. Va afegir que “són diners del poble, no sé perquè els necessiten els grups municipals”. Molinero va manifestar compartir aquest apunt. Com el punt anterior, es va aprovar amb 15 vots a favor i dos abstencions.

 12.- Determinació del personal eventual d’aquest Ajuntament.

Neus Bulbena va declarar-se sobtada pel redactat del punt a l’ordre del dia que estableix una sèrie de criteris pel lloc de treball de director de la FUMH, ja que sota el seu punt de vista haurien de ser especificats per la Fundació i no per l’Ajuntament. Budó va sol·licitar aclariments sobre el redactat al secretari, que va explicar que era correcte. Tan Bulbena com Molinero varen manifestar-se estranyats pel redactat, que Budó va defensar al·legant a la importància de la FUMH per al municipi. El punt es va aprovar amb 15 vots a favor i l’abstenció d’ICV.

13.- Designació dels representants en la comissió del Nomenclàtor.

El darrer punt del ple va ser el nomenament de la comissió de Nomenclàtor, encarregada d’anomenar carrers, places i vials del municipi. Aquesta comissió té la particularitat que hi poden participar membres de la llista dels partits que no siguin regidors. Els designats foren Alfred Vilar per CiU, Albert Benzekry i Fortuny per Acord, Jordi Musquera per SI, Pep Mirall pel PSC, Mariona Castelar per ICV, i el Sr. Girbau pel PP. El punt va ser aprovat per unanimitat.

Després d’això, Budó va tancar la sessió extraordinària del Ple, que per aquest caràcter extraordinari no va tenir torn de precs i preguntes, i va emplaçar a tots els assistents a assistir al proper ple, el proper 20 de juliol.

Text i fotografia: Marc Bellmunt 

 

Article anteriorL’estalvi energètic a debat a la Fundació Universitària Martí l’Humà
Article següentLa fórmula Jeunet
Hola! Sóc La Garriga Digital.cat! Aquest és el meu número de telèfon, per si tens alguna cosa a dir-me: 698 578 064. Si vols, també em pots escriure un Whatsapp :)

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.