La Garriga Digital

Ordre del dia del ple del 27 d’abril

Escut_de_la_Garriga

La sessió es celebrarà a la sala de plens, a partir de les 19 h. i es podrà seguir en directe a través de Ràdio Silenci.

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Despatx d’Ofici

3.- Aprovació de desafectació i inici de l’expedient de cessió de la finca i  de l’edifici de l’antic CAP a favor de la Fundació Asil-Hospital de la Garriga.

4.- Aprovació delegació de competències a l’ORGT de l’ordenança de la gestió de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica (T-17) i preu públic per la prestació del servei de teleassistència domiciliària (P09).

5.- Ratificació de la resolució d’alcaldia de desestimació del recurs de reposició contra l’acord plenari de licitació del contracte de gestió de serveis públics de recollida i transport d’escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga.

6.- Aprovació de la proposta de modificació dels estatuts de la  Fundació Privada Universitària Martí l’Humà de la Garriga.

7.- Aprovació de les actuacions relatives a l’expedient de permuta de Can Luna.

8.- Aprovació inicial del reglament de participació ciutadana de la Garriga.

9.- Autorització de compatibilitat de personal municipal.

10.- Aprovació modificació preus públics del bar del teatre de la Garriga “ El Patronat”.

11.- Aprovació definitiva PMU-1  (carrer Calàbria 1-11, carrer  Torrent de la Sínia i carrer Figaró ).

12.- Aprovació modificació conveni urbanístic carrer Calàbria núm.102.

13.- Aprovació expedient modificació de crèdit extraordinari (per incorporació sobrant de finançament afectat).

14.- Donar compte de l’informe de la intervenció i tresoreria municipal relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat a 30 de març de 2011.

15.- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost del primer trimestre 2011.

16.- Donar compte dels escrits de reparament de la intervenció municipal, 4-T-2010.

17.- Mocions

18.- Precs i Preguntes

19.- Donar compte al Ple d’assumptes de l’equip de Govern.

Exit mobile version