Crònica del Ple de 23 febrer de 2011

0
ple

Ahir a les set de la tarda es va celebrar el Ple Municipal del mes de febrer. Aquest va transcórrer amb normalitat, tot i que es varen produir moments de tensió protagonitzats per l’alcaldessa, en Frederic Moreno i la Meritxell Budó, en el torn de mocions i precs i preguntes. A continuació, els detallem l’ordre del dia i el resultat de les votacions, amb una crònica detallada de cada punt:

1. Aprovació acta sessió anterior – aprovada per unanimitat

El primer punt del ple es va aprovar per unanimitat sense la necessitat de ser debatut.

2. Despatx d’Ofici

En l’apartat de despatxos d’ofici el grup municipal de CIU demanà a l’Alcaldessa explicacions sobre l’import d’alguns despatxos d’ofici de l’àrea d’urbanisme i de modificació extraordinària de pressupostos. ERC va sumar-se a la petició d’explicacions i va afegir més despatxos d’ofici a la pregunta, a més d’assenyalar i lamentar que tot just a mes de febrer ja s’estan fent modificacions extraordinàries dels pressupostos del 2011.

L’alcaldessa va detallar l’import dels despatxos d’ofici segons se li va requerir, explicant que alguns d’ells corresponien a la campanya nadalenca de dinamització del comerç, a la senyalització de Can Raspall i la Doma i d’altres a qüestions formals de tancament de pressupostos del 2010.

Un dels primers moments de discussió del ple es va produir en base a un despatx d’ofici que corregia un error de pressupost en el que es varen pressupostar les contractacions de dues persones que finalment no es varen fer. Meritxell Budó va assenyalar que tot i que aquesta correcció era escaient, l’error no s’hauria d’haver produït en primer moment. Bulbena va respondre a Budó declarant que aquests fons erròniament pressupostats han estat reincorporats al fons de modernització del municipi.

3. Inici del procés d’adjudicació del servei d’escombreries de la Garriga – aprovat per 16 vots a favor i una abstenció.

Aquest punt suposa el tret de sortida del procés d’adjudicació del servei d’escombreries del poble, que es decidirà en el ple posteriorment. Bulbena va recalcar la urgència del procés donat que, segon, ella “es ve endarrerint tàcitament des del juny de 2009” i va detallar els canvis que es demanen en la recollida de deixalles. El procés inclou l’exigència de diverses millores en el servei a la futura empresa adjudicatària, tals com l’ampliació de l’àmbit de recollida, el manteniment de totes 25 plataformes subterrànies de contenidors, la identificació i manteniment dels contenidors i la inclusió de la figura del inspector de mercat. Tanmateix, es demana reduir un dia la recollida, eliminant la recollida de deixalles del dilluns.

Meritxell Budó va expressar el seu acord amb les mesures proposades en nom de CIU, expressant que recull les necessitats de la població.

Josep Castells, d’ERC, va valorar positivament les millores però va demanar que, tal com va sol·licitar el seu partit en la junta de portaveus, s’inclogui una manera de controlar que els operaris buidin tots els contenidors en cada recorregut i que no deixin els mig plens per buidar.

Jaume Aspa, del GIG, també va valorar positivament la iniciativa, però va recordar que s’ha de conscienciar la població per a reduir el volum de deixalles produïdes pel municipi, i es va abstenir en la votació.

Joaquim Fornés va esmentar que l’empresa a la que es concedeixi el servei ha de fer accions de sensibilització per la població amb una part del pressupost concedit, i va destacar que la Garriga és un dels municipis del Vallès Oriental amb millor gestió de residus, sobretot en el cas de la deixalleria, la més optimitzada de la comarca. Tanmateix va agrair a tots els grups del ple el seu suport en la qüestió.

Frederic Moreno i Rafael Puig varen considerar positiva la introducció dels canvis mencionats en el procés d’adjudicació i varen votar favorablement.

4. Modificació de la Plantilla de Personal de l’exercici 2011 – aprovada amb 13 vots a favor, una absència i tres abstencions.

El següent punt va tractar un petit canvi en la plantilla de personal de l’ajuntament: l’ascens d’un agent de la policia a caporal implica la vacant de la seva plaça anterior. La modificació de la plantilla i la contractació d’una persona per a cobrir el lloc vacant deixat per l’ascens recau en el Ple.

Excepte ERC i en Frederic Moreno, que es varen abstenir per coherència amb la seva abstenció anterior en la votació dels pressupostos, tots els grups varen votar a favor. Un dels representants de CiU es trobava absent de la sala i posteriorment va abandonar el ple per motius de salut.

5. Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’exercici 2011 – aprovada amb 9 vots a favor i 8 abstencions.

Es proposa modificar la relació de llocs de treball perquè 4 llocs d’auxiliar administratiu passin a tenir reconeixement de funcionari, homologant-los a la resta de plantilla de l’Ajuntament. Aquests llocs de treball pertanyen a les àrees de Secretaria, Recursos Humans i Polítiques Socials. Dues d’aquestes persones, contractades per via laboral, vénen del personal de l’antic CAP. Segons la seva responsabilitat, haurien de ser funcionaris, cosa que es contradiu amb el seu estatus laboral actual. La modificació proposa convertir els quatre llocs de treball en places de funcionariat, però no convertir automàticament els quatre treballadors afectats en funcionaris sinó donar-los la possibilitat futura de promoció.

CiU, ERC i Frederic Moreno es varen abstenir en coherència amb les seves votacions anteriors en assumptes de personal, i el representant del PP va declarar la seva abstenció, afirmant que en el moment actual de crisi no es poden contractar més funcionaris. El GIG va votar favorablement.

6. Estimació proposta modificació tarifes servei municipal Taxi, exercici 2011 – aprovada per 16 vots a favor i una absència.

La proposta recull l’homologació de les tarifes de taxi de la Garriga a les tarifes estàndard establertes per la Generalitat, que passen a ser de 1’15 € per quilòmetre en trams urbans i interurbans, integrant la baixada de bandera en el preu dels quilòmetres. També s’amplia l’horari del suplement per nocturnitat.

Després d’una breu discussió i aclariment de la proposta per part de l’equip de govern, es va aprovar per unanimitat, exceptuant l’absència anteriorment citada del representant de CiU.

7. Cessió vialitat Carrer Castanyers, 12 – aprovada per 10 vots a favor, sis abstencions i una absència.

Aquest punt recull l’acceptació per part de l’Ajuntament d’una cessió de terrenys d’una obra de la zona dels Tremolencs al municipi. Aquest terreny es va tancar erròniament per part del constructor i ara es retorna al municipi.

Miquel Pujol va explicar detalladament el decurs dels esdeveniments al Ple, en resposta a la pregunta de Budó de per què si totes les obres dels Tremolencs estan paralitzades aquella seguia el seu curs. Se li va respondre que aquelles obres en concret es varen acabar abans de la suspensió de llicències d’obra a la zona.

CIU es va abstenir, de la mateixa manera que el GIG, el PP i Frederic Moreno. ERC va donar suport a la cessió.

8. Donació compte Recurs Contenciós Administratiu 634/2010-A, interposat pel X contra la desestimació presumpta sol·licitud declaració nul·litat acords plenaris de cessió i reversió terrenys Ptge. Torrent de la Cova.

En aquest punt tots els grups es donen per assabentats de la desestimació del recurs, que es va presentar fora del període establert a tal efecte.

9. Expedient de modificació de crèdits; crèdit extraordinari – aprovat per 11 vots a favor, 4 abstencions i 2 vots en contra.

Bulbena va detallar al Ple que aquesta modificació es fa per una qüestió legal, passant de pagar l’Ajuntament directament la neteja del Casal d’Avis a pagar-li a la Associació Gent Gran de la Garriga per tal que ells paguin a la empresa de neteja. L’alcaldessa va explicar que aquesta modificació no es va incloure en els pressupostos ordinaris degut a la impossibilitat de parlar a temps amb les persones implicades.

El GIG, el PP i Frederic Moreno varen votar favorablement l’expedient, però ERC es va abstenir i CIU va votar en contra, declarant Budó que tot i que estava totalment d’acord amb la modificació, el vot en contra es feia en base a que una de les condicions que va posar CIU a la aprovació de pressupostos era la celebració d’una reunió per a acordar un retall de 200.000 euros en el pressupost municipal, i que aquesta reunió encara no s’ha convocat. Bulbena li va respondre que, tot i que té molt present la convocatòria de la reunió, no es farà fins que es concreti el fons de modernització i el tancament dels pressupostos de 2010.

10. Inadmissió a tràmit de les al·legacions presentades per Red Eléctrica de España, SAU,  en relació a l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal núm. T-17 – aprovada per unanimitat.

En aquest punt un dels regidors de CiU abandona el ple per motius de salut, i es redueix el quòrum del ple a 16 persones. Aquest punt declara que no s’admet a tràmit un recurs de REE per a no pagar una taxa municipal donada la presentació fora de termini del recurs. S’aprova per unanimitat.

 

11. Donar compte de l’informe d’intervenció i tresoreria relatiu al compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat, a 31 de desembre de 2010.

Aquest és el primer punt en el qual es nota una tensió al Ple que anirà creixent fins al torn de preguntes orals. L’alcaldessa detalla que a l’Ajuntament li queden 449.000 € pendents de pagament en operacions comercials facturades fins al 7-11-2010. Bulbena destaca que moltes d’aquestes factures es varen presentar el mateix dia 31 de desembre de 2010, i que d’altres no s’havien pagat per desacord amb el servei prestat a l’Ajuntament per l’empresa que presentava la factura.

Per a CIU és necessari saber si aquestes factures ja s’han pagat. L’alcaldessa explica que la majoria ja estan pagades, moltes amb modificacions de crèdit fetes al propi ple. El responsable de comptes de l’ajuntament es compromet a fer un informe posterior actualitzant l’estat de les finances de l’Ajuntament.

ERC va destacar que, malgrat tot, l’Ajuntament encara està en estat de deute, i es va donar per assabentada, de la mateixa manera que el PP i el GIG. Frederic Moreno va voler assenyalar que moltes de les factures són corresponents a imports petits, i que en aquests temps de crisi és necessari pagar-les perquè les empreses petites són les que més pateixen. Bulbena li va respondre que la majoria de factures petites ja estan pagades a dia d’avui, i que cal remarcar que tot i que l’Ajuntament devia 449.000 €, altres administracions li deuen a l’Ajuntament més de 800.000 euros. A això Budó respon que tot i així s’ha de reduir la despesa municipal. Un cop discutit aquest punt, els grups es donen per assabentats.

12. Mocions

12.a. ICV – Moció pel suport a la modificació de la llei d’endeutament en préstecs hipotecaris. Aprovada per unanimitat.

La primera moció que es presenta al ple és d’adhesió a un manifest per la modificació de la llei de préstecs hipotecaris. El manifest presentat per ICV proposa que en cas de no poder pagar una hipoteca, es pugui tornar les claus de l’immoble per a liquidar el deute amb el banc. Tanmateix proposa que s’estudiïn altres vies de resolució de l’impagament, però que l’actual manera de fer és insostenible i és un exercici d’especulació per part dels bancs.

Quim Fornés i Meritxell Budó mantenen una petita picabaralla entorn el redactat del manifest, que CiU considera “complexe”, i el GIG recorda que una proposició similar ha estat ja desestimada pel Govern Central espanyol. El representant del PP corrobora que la petició ha estat desestimada, però manifesta que un jutge que coneix està preparant un recurs al respecte al Tribunal Constitucional.

Un cop aclarida la discussió entorn el redactat del manifest, s’aprova l’adhesió al mateix per unanimitat.

12.b. Moció d’ERC per l’arribada d’emissions a València de TV3. Aprovada amb 15 vots a favor i una abstenció.

La següent moció no estava contemplada en l’ordre del dia, però es vota favorablement incloure-la en el mateix per via urgent. La moció, presentada per ERC, proposa adherir-se a una sèrie de manifestacions de rebuig a la política del govern valencià sobre les emissions de TV3 en el seu territori i contra la llibertat d’expressió, i emplaça als governs català i valencià a arribar a un acord, segons explica Oriol Ramon.

CiU dóna suport a l’adhesió i Budó declara que considera “ridícul” que a València “es pugui veure Al-Jazeera però no TV3”. El PSC també dóna suport a la moció en tant que Bulbena recorda el paper central de la llibertat d’expressió en la democràcia. EiLG també dona suport al manifest, i Miquel Pujol declara que l’ambient a València, segons la seva pròpia experiència, és de “gran emprenyada”, i que la acció de Camps és una “cacicada que no té suport ni dins del seu propi partit”. ICV i el GIG, així com Frederic Moreno, també es manifesten a favor. La única veu dissonant és la del regidor del PP, que considera que discutir un tema pertanyent a la Generalitat en un ajuntament de poble és “ridícul” i s’absté.

13. Precs i Preguntes orals

En aquest apartat darrer del Ple es varen viure moments d’autèntica tensió i debat acalorat a l’Ajuntament. Tant el prec presentat per Frederic Moreno com la pregunta oral presentada per Meritxell Budó de CiU varen conduir a un enfrontament dialèctic amb l’Alcaldessa.

13.a. Prec de Frederic ERC per a la retirada dels cartells de Carnestoltes.

Oriol Ramon, d’ERC, presenta un prec per tal que es retirin els cartells de promoció de Carnestoltes, en trobar “ofensiva” i “de mal gust” la aparició en el mateix de caricatures de Mahatma Gandhi i Adolf Hitler en actitud de companyonia. Segons Ramon, és un “atemptat contra la ètica, a Carnestoltes no tot s’hi val”.

13.b. Prec de Frederic Moreno per a que se l’informi de les activitats de Tamayo SA.

Frederic Moreno presentava un prec per tal de que l’alcaldia informi sobre les accions respecte l’expedient a Tamayo, que segons Moreno supera la llicència d’activitat de 8 anys. L’Alcaldessa li va replicar que la revisió de la llicència recau en la Generalitat i no en l’Ajuntament. Moreno, seguidament, va acusar el Consistori de deixadesa en les seves funcions, demanant que es faci responsable de tot el que passa al poble, acusació a la que Bulbena va respondre recordant que tot i que l’Ajuntament ha de saber tot el que passa al poble, no tot és competència seva.

La tensió va revifar en el moment en que Moreno va acusar el Consistori d’haver fet revisions favorables de maquinària que ell considerava que era una “irregularitat”. Bulbena va respondre que caldria que es revisés l’expedient, que com a membre del Consistori té a la seva disposició. Segons va explicar l’alcaldessa, en tot cas a les instal·lacions de Tamayo hi ha “irregularitats” de les que l’Ajuntament ha donat compte degudament a la Generalitat. Bulbena insisteix en que no se li amaga cap informació, tot i que Moreno recorda que en anteriors plens no se li varen contestar preguntes al respecte. Bulbena tanca la discussió, que agafa un to bastant irritat, posant a la disposició de Moreno l’expedient d’informació i l’enginyer dedicat al tema per part de l’Ajuntament, emplaçant a Moreno a que el revisi, donat que “costa entendre” el que demana en el seu prec.

Al respecte d’aquesta discussió CiU comenta que els regidors han de ser conscients que tenen accés a certes informacions, tot i que creu que no sempre com a regidors han de tenir la llibertat per a decidir què es fa públic i què no sense tenir una certesa completa sobre què és cert, “per responsabilitat” i que cal abstenir-se de fer afirmacions “gratuïtes”. Rafel Puig, del PP, revifa la polèmica declarant que respecta el que tothom diu, però que “no m’estranya que qui ha intentat negar-me la paraula altres cops parli així.”

Tancant el prec, Bulbena critica a Moreno que afirmi interpretacions com a veritats, qualificant les seves declaracions d’inoportunes i recordant-li que no tota la informació a la que tenen accés els regidors és pública. D’aquesta manera, es tanca aquest punt del ple, en el que es va viure un ambient molt encès que va marcar el següent punt del debat i un tancament un tant abrupte del mateix.

13.c. Pregunta oral de CiU sobre les obres del centre.

La discussió final del ple va estar marcada per una altíssima tensió entre la representant de CiU i l’Alcaldessa. Budó va preguntar-li a l’Alcaldessa per les obres del centre i els punts que encara estan tallats, tals com el Carrer de la Doma. Segons Budó, la gent la para pel carrer i li pregunta, i a ella li fa “vergonya” no poder-los respondre.

Bulbena li va respondre fermament que considerava la pregunta una sortida de to, recalcant que Budó sap que les preguntes orals no es contesten en el mateix ple, sinó en el següent. L’alcaldessa acusà a portaveu de CiU de fer la pregunta expressament en aquell moment coneixent la normativa, per tal d’obligar-la a deixar la pregunta a l’aire en el Ple i davant del públic, recordant-li que no li havia fet cap pregunta al respecte en els correus electrònics o converses mantingudes en dies anteriors. Tanmateix, es va comprometre a fer-li arribar un dossier informatiu sobre el tema el matí següent.

Budó va respondre a Bulbena recordant-li que com a membre d’un grup del plenari està en el seu dret de preguntar el que consideri oportú quan ho cregui adequat, i agraint-li que li trameti informació, però repetint-li la pregunta.

Arribats a aquest punt l’alcaldessa va interrompre-la acusant-la, de nou, de voler obligar-la a dir en el Ple que no li contestaria. Va declarar taxativament que les preguntes orals no es responen fins al següent plenari, i va reconèixer el dret a preguntar de Budó, però tanmateix li va recordar que per normativa de funcionament del Ple, aquell punt no era un debat. En aquest ambient de crispació Bulbena va tancar el ple i va donar pas a les preguntes del públic.

14. Preguntes del públic.

Només va tenir lloc una pregunta sobre la renovació de certs contenidors de reciclatge amb desperfectes. Quim Fornés va declarar que només es canviarien quan els seus desperfectes impedissin el seu ús normal, en tant que són una despesa important i l’Ajuntament ha de ser auster.

Marc Bellmunt

 

Article anteriorUn any, vint opinions
Article següentNeix un nou projecte per a la Garriga: “Fem poble”
Hola! Sóc La Garriga Digital.cat! Aquest és el meu número de telèfon, per si tens alguna cosa a dir-me: 698 578 064. Si vols, també em pots escriure un Whatsapp :)

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.